“Hebt elkaar lief, gelijk Ik u liefgehad heb”
Johannes 15:12

Christus is de bron van liefde onder christenen.

Jezus zei aan Zijn volgelingen: “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander” (Johannes 13:34, 35).

Dit gebod was nieuw omdat het een bron van liefde aanboorde die veel groter was dan enige liefde die de wereld voordien ooit had gekend. “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem” (1 Johannes 4:9).

Liefde onder christenen is uitzonderlijk omdat die de liefde van Christus Zelf is. Hoe kan ik anders dan een broeder liefhebben voor wie Christus is gestorven, zoals Hij ook voor mij gestorven is? Wij zijn samen in de liefde van Christus verzwolgen. Onze harten worden “in de liefde verenigd” (Kolossenzen 2:2).

Deze liefdesband bestaat uitsluitend onder trouwe volgelingen van Christus. “De hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is” (Romeinen 5:5). Bij de doop krijgt men de gave van de Geest: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2:38). Deze diepgang van liefde wordt uitsluitend gevonden onder mensen die uit water en Geest wedergeboren zijn (Johannes 3:5, 7).

Door de kracht van de Geest hebben wij Gods liefde in onze harten. Deze tegenwoordigheid stelt ons in staat anderen lief te hebben op een wijze die anders niet mogelijk zou zijn. Door deze kracht kunnen christenen zelfs hun vijanden lief hebben! (Lucas 6:27, 35).

Deze liefde moeten wij echter aankweken om die tot rijpheid te brengen. “Wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods vervolmaakt [τετελείωται]” (1 Johannes 2:5 - RD). De banier van Gods liefde moet door gehoorzaamheid in onze harten ontplooid worden.


Christenen leren liefhebben door Christus te volgen.

Uitsluitend door Hem te volgen, kunnen wij elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Wij volgen Christus door Hem te gehoorzamen en in Zijn liefde te blijven. “Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt” (Johannes 15:17). “Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde” (Johannes 15:9, 10).

Door Zijn geboden wordt de liefde gedefinieerd en worden wij in de liefde opgevoed: “Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen” (1 Johannes 5:2).

“Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde” (Efeziërs 4:15, 16).

“Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid” (Kolossenzen 3:12 t/m 14).


Door christenen wordt de liefde van Christus uitgestraald.

Wanneer wij elkaar liefhebben gelijk Christus ons liefheeft, kunnen anderen Zijn liefde in ons zien en de bron daarvan herkennen. Wanneer wij Zijn liefde aan anderen bewijzen, kunnen zij de liefde van Christus aanvoelen. Zijn liefde spreidt uit door ons tot hen.

Jezus zegt aan Zijn volgelingen: “Gij zijt het licht der wereld” (Matteüs 5:14).

“Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht” (1 Johannes 2:10).

Eén doel van de vergadering is “om elkaar aan te vuren tot liefde” (Hebreeën 10:24). In de gemeente van Christus is er een kettingreactie van liefde. Geactiveerd door Christus, hebben christenen elkaar lief en stralen in de gehele wereld Zijn liefde uit.


De christelijke liefde is offervaardig.

“Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied” (Johannes 15:12 t/m 14).

Over Zichzelf zei Jezus: “Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen” (Johannes 10:11).

“Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten” (1 Johannes 3:16).


De christelijke liefde is overvloedig.

“Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt” (2 Tessalonicenzen 1:3).

“Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben; gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Maar wij vermanen u, broeders, dit nog veel meer te doen” (1 Tessalonicenzen 4:9, 10).

“En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen” (1 Tessalonicenzen 3:12).

Leren liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad, is een opdracht voor het leven. Zijn liefde is zo immens dat onze liefde voor elkaar Zijn liefde voor ons nooit kan evenaren. Dus worden wij vermaand onze liefde te vermeerderen, om meer zoals Christus te zijn.


De christelijke liefde is waarachtig en liefdadig.

“Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid” (1 Johannes 3:17, 18).


De christelijke liefde is welgemeend en bestendig.

“Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander” (1 Petrus 4:8).

“Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief” (1 Petrus 1:22).


De christelijke liefde is nederig en goedgezind.

“De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld” (Romeinen 12:9, 10).


De christelijke liefde is verdraagzaam en medelijdend.

“Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes” (Efeziërs 4:1 t/m 3).

“Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig” (1 Petrus 3:8).


Liefde is de grootste waarde op aarde.

“Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde” (1 Corinthians 13:13).

Paulus geeft een overzicht van de grootheid van de liefde door bepaalde attributen te noemen: “De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer” (1 Corinthians 13:4 t/m 8).

De liefde van Christus heeft transformerende kracht.


De liefde van Christus transformeerde Jakobus en Johannes.

Jakobus en Johannes werden “zonen des donders” genoemd toen zij eerst bij Jezus kwamen (Marcus 3:17). Zij wilden vuur uit de hemel neer doen dalen om een dorp van Samaritanen te vernietigen omdat zij geen onderdak aan Jezus wilden verlenen (Lucas 9:54). Jezus berispte hen: “U weet niet van welke geest u bent. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te verderven maar te behouden” (Lucas 9:55, 56 - Telos).

Jakobus en Johannes verlangden een verheven positie boven de andere apostelen te hebben: “Geef ons, dat wij de één aan uw rechterzijde en de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid” (Marcus 10:37). “En toen de tien dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes kwalijk te nemen” (Marcus 10:41).

Maar Jakobus en Johannes leerden hun medediscipelen lief te hebben gelijk Jezus hen liefhad.

Jakobus was de eerste van de twaalf die zijn leven voor Christus gaf. Herodus “liet Jakobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard” (Handelingen 12:2).

Toen Johannes zijn Evangelie schreef, verwees hij naar zichzelf als “de discipel die Jezus liefhad” (Johannes 13:23; 20:2; 21:7, 20). Intussen had hij geleerd dat de liefde van Christus voor ons het voorbeeld is dat wij moeten volgen.

In zijn brieven beklemtoont hij de liefde onder christenen. “Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben” (1 Johannes 3:11). “Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten” (1 Johannes 3:16).


De liefde van Christus transformeerde Petrus.

Vóór Petrus de les van de liefde had geleerd, dacht hij dat zijn trouw groter was dan die van alle anderen: “Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik zeker niet!” (Marcus 14:29). Voor morgenlicht had hij Jezus drie maal verloochend.

Na de opstanding, echter, toen Jezus Petrus vroeg: “Hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?” verhefte hij zich niet meer, maar zei eenvoudig: “Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb” (Johannes 21:15).

Petrus beklemtoont de liefde onder christenen in zijn brieven. “Hebt dan elkander van harte en bestendig lief” (1 Petrus 1:22). “Hebt de broederschap lief” (1 Petrus 2:17). “Hebt de broeders lief” (1 Petrus 3:8). “Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander” (1 Petrus 4:8). Schraagt “door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen)” (2 Petrus 1:7).

Door de eeuwen heen zijn er ontelbare voorbeelden van de transformerende kracht van de liefde van Christus.


De liefde van Christus transformeerde Murray en Joe.

In Toronto, Canada waren twee jongetjes stenen aan het keilen door de voordeur en langs het middenpad van de vergaderplaats van een gemeente van Christus tijdens de dienst. De deur stond open wegens de zomerhitte. Een oudere broeder ging het gebouw langs achter uit, sluipte stilletjes tot achter de jongens en gaf hun een keuze: “Komen jullie binnen en braafjes naast mij voor de rest van de dienst zitten, of moet ik de politie bellen?” Zij hebben besloten om binnen te gaan en naast hem te zitten! Na de dienst zei hij hen dat ze altijd welkom waren. Op een zondag daarna, vóór de dienst, stond één van de jongens verlegen een beetje verderop in de straat. Dezelfde broeder gaf hem een teken om te komen en hij kwam. De twee jongens begonnen de zondagschool bij te wonen. Hoewel zij wegens hun achtergrond opstandig en onhandelbaar waren, hebben christenen hen met veel geduld de liefde van Christus getoond. Omagh Bible Camp hebben zij ook bijgewoond (en het hoofdgebouw bijna in brand gestoken).

Geraakt door de liefde van Christus, zijn beide jongens predikers van het evangelie geworden. Zij hebben hun leven aan het delen van Gods liefde met anderen gewijd. Murray Hammond predikte in Ontario. Joe Cannon werd zendeling naar Japan en Papua Nieuwe Guinea, en in latere jaren, op hoge leeftijd (voor hij in 2012 overleed) naar Oekraïne.


Laten wij de zegen van de liefde die wij in Christus delen, koesteren en aanwakkeren.

Christus is de bron van liefde onder christenen. Wij leren liefhebben door Zijn voorbeeld te volgen en Zijn geboden te gehoorzamen. Hij stelt ons in staat Zijn liefde uit te stralen. De christelijke liefde is offervaardig, overvloedig, waarachtig, liefdadig, welgemeend, bestendig, nederig, goedgezind, verdraagzaam en medelijdend.

Laten wij de woorden van Christus gehoorzamen: “Hebt elkaar lief, gelijk Ik u liefgehad heb.” Amen.

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).

Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)