Wat is u kostbaar?

Iets is ons kostbaar omdat het veel intrinsieke waarde heeft of omdat het voor ons persoonlijk veel betekent. Wij koesteren iets dat ons kostbaar is.

Wat beschouwen wij als kostbaar? Wat zouden wij als kostbaar moeten beschouwen?

Een persoonlijke ramp kan ons soms doen beseffen wat voor ons echt kostbaar is. Ik ken een man die van een trap met scherpe, stenen treden is gevallen. Hij lag in een hoop onderaan. Hij kermde en kreunde met luide kreten, “O nee! O nee! ’t Is gebroken! ’t Is gebroken! Ik heb mijn smartphone gebroken!”

In de Schrift worden bepaalde dingen als kostbaar bestempeld. Door die te onthouden, kunnen wij de juiste dingen leren waarderen.


Gods gaven in de natuur zijn kostelijk.

“Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is” (Jacobus 5:7).

Toen Moses een zegen over Israël uitspraak, zei hij over de stam van Josef: “Zijn land zij door de HERE gezegend met de kostelijkste gave des hemels, met de dauw, en met de watervloed die beneden ligt; met de kostelijkste gave, die de zon voortbrengt, en met de kostelijkste gave, die de maan doet uitspruiten; met het uitnemendste der aloude bergen, en met de kostelijkste gave der eeuwige heuvelen, en met de kostelijkste gave van de aarde en haar volheid” (Deuteronomium 33:13 t/m 16).

Laten wij de kostelijke zegeningen van de aarde waarderen en God daarvoor voortdurend danken.


Gods koninkrijk is meer waard dan enig aardse belang.

“Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die” (Matteüs 13:45, 46).

God dienen is belangrijker zelfs dan lichaamlijk leven. Paulus verklaarde: “Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen” (Handelingen 20:24).


Op de oordeelsdag zullen edelgesteenten waardeloos zijn.

Velen proberen hun gevoel van eigenwaarde op te krikken door zich te sieren met dure bezittingen, edelgesteenten en juwelen.

De geestelijke hoer, uitgebeeld in Openbaring als Babylon de Groot, handelt in ladingen van “goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer” (Openbaring 18:12).

Er is een uiterlijke schijn van grote rijkdom, maar de kelk van de hoer is vol met vuiligheid, ontucht en bloed, en wanneer zij voor God in het oordeel verschijnt, is haar rijkdom verdwenen: “En het ooft, waarnaar uw ziel begerig was, is van u weggegaan en al wat kostelijk en schitterend was, is voor u verloren en het zal nooit meer gevonden worden” ... “want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest!” (Openbaring 18:14, 16).

Met de kostelijke opbrengsten van de aarde zouden wij tevreden moeten zijn en niet naar wereldse rijkdom streven. “Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord” (1 Timoteüs 6:8 t/m 10).


Een zachtmoedige en stille geest is kostbaar voor God.

“Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God” (1 Petrus 3:3, 4).

Hoewel deze tekst aan vrouwen is gericht, geldt het principe voor iedereen: “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven” (Matteüs 5:5). Jezus was “zachtmoedig en nederig van hart” (Matteüs 11:29). “Zachtmoedigheid” is een vrucht van de Geest (Galaten 5:23). Laten wij “een zachtmoedige en stille geest” aankweken, die voor God zo kostbaar is.


De wijsheid is kostbaarder dan goud.

Over wijsheid lezen wij in Spreuken 3:15, “Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren”.

Job verklaarde: “Maar de wijsheid: waar wordt zij gevonden, en waar toch is de verblijfplaats van het inzicht? De sterveling kent haar waarde niet, en zij wordt niet gevonden in het land der levenden. De waterdiepte zegt: In mij is zij niet, en de zee zegt: Zij is niet bij mij. Gedegen goud kan voor haar niet gegeven worden, en zilver kan niet als haar koopprijs worden afgewogen; zij kan niet worden geschat tegen het fijne goud van Ofir, noch tegen de kostbare chrysopraas of de lazuursteen. Goud noch glas kunnen haar evenaren, men ruilt haar niet tegen kleinoden van gelouterd goud; paarlemoer noch kristal komen [naast] [haar] in aanmerking, en het bezit van wijsheid gaat koralen te boven. De chrysoliet uit Ethiopië kan haar niet evenaren, tegen louter, fijn goud kan zij niet geschat worden. Deze wijsheid dan: vanwaar komt zij, en waar toch is de verblijfplaats van het inzicht?”
...
“Zie, de vreze des HEREN, dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht” (Job 28:12 t/m 20, 28).


Gods gedachten zijn kostelijk.

“Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God” (Psalm 139:17). Gods woord, dat Zijn gedachten aan ons kenbaar maakt, is een ongeëvenaarde schat.

In 1988 toen ik in Ghana bij Dan McVey op bezoek was, verbaasde ik mij dat er in zijn boekenwinkel vele dure lederen bijbels waren en weinige goedkope bijbels. Ik vroeg waarom hij voor een land met veel armoede zoveel dure bijbels had. Hij legde uit dat de mensen een duurzame bijbel wensten omdat die hun waardevolste bezit was. Daarvoor moesten ze opsparen. Dikwijls konden zij zich geen bril veroorloven, dus wensten zij een bijbel met grote letters.

Hoeveel zijn Gods gedachten ons waard? Is Gods woord ons waardevolste bezit? Kunnen wij met David zeggen: “Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God”?


Gods barmhartigheid is kostbaar.

“Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugelen” (Psalm 36:8).


Door het kostbare bloed van Christus zijn wij verlost.

“En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam” (1 Petrus 1:17 t/m 19).

Iemand vrijkopen is zijn bevrijding bekostigen. Wij hebben zelf onze eigen ziel in de slavernij tot de zonde verkocht, maar door het kostbaar bloed van Christus zijn wij vrijgekocht. Dit vervult ons met ontzag voor God die ons zo heeft liefgehad. Hoe kostbaar moeten wij voor Hem zijn dat Hij bereid was zulk een prijs voor onze bevrijding te betalen. Uit dankbaarheid onderwerpen wij ons aan Zijn wil en dienen Hem met vreugde.

“Of weet gij niet, ... dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald” (1 Korintiërs 6:19, 20).


Christus is de kostbare hoeksteen in Gods geestelijk huis.

“Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag” (Jesaja 28:16).

Wij hebben een vaste fundering nodig. Christus is de kostbare hoeksteen van Gods tempel. Alleen door ons naar Hem te richten, kunnen wij levende stenen in Gods geestelijk huis zijn.

“En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare” (1 Petrus 2:4 t/m 7).


Ons geloof is kostbaarder dan goud.

Petrus richt zijn tweede brief “aan hen, die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus” (2 Petrus 1:1).

In zijn eerste brief, verwijzende naar onze levende hoop en onverwelkelijke erfenis, zegt Petrus: “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus” (1 Petrus 1:6, 7).


God heeft ons kostbare beloften gegeven.

“Genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst” (2 Petrus 1:2 t/m 4).


Kostbaar voor de Heer is de dood van Zijn gunstgenoten.

“Hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen der armen verlossen. Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden, hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog” (Psalm 72:13, 14).

Kostbaar is in de ogen des HEREN de dood van zijn gunstgenoten” (Psalm 116:15).

De stervensdag is overwinningsdag voor de trouw gebleven christen, die met Paulus kan zeggen: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad” (2 Timoteüs 4:7, 8).


Wat is kostbaar volgens Gods woord?

Gods gaven in de natuur zijn kostelijk. Gods koninkrijk is meer waard dan enig aardse belang. Op de oordeelsdag zullen edelgesteenten waardeloos zijn. Kostbaar voor God is een zachtmoedige en stille geest. De wijsheid is kostbaarder dan goud. Gods gedachten en barmhartigheid zijn kostelijk. Door het kostbare bloed van Christus zijn wij verlost. Hij is de kostbare hoeksteen in Gods geestelijk huis. Ons geloof is kostbaarder dan goud. God heeft ons kostbare beloften gegeven. Kostbaar voor de Heer is de dood van zijn gunstgenoten.

Mogen wij als christenen deze kostbaarheden koesteren. Indien u nog geen christen bent, ontzegt u zich de kostbaarste schat van het leven. Amen.

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).

Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)