Een nieuwe dag breekt aan!

Nachten kunnen lang duren!

Wegens pijn of verdriet kunnen nachten soms erg lang zijn. Men wacht in de duisternis, verlangend naar het licht van de zon. Zonlicht is belangrijk, maar licht van God is nog belangrijker. De Psalmist zegt: “Ik verwacht de HERE, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord; mijn ziel wacht op de Here, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen” (Psalm 130:5, 6).

De morgenster geeft hoop aan wie naar een nieuwe dag verlangt. De morgenster is eigenlijk de planeet Venus die het helderste hemellichaam is na de zon en maan. Als je de morgenster ziet, weet je dat de nacht bijna voorbij is!

Foto van de morgenster

Jezus is onze morgenster!

“Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster” (Openbaring 22:16). Jezus is voorbode van een nieuwe dag! Hij geeft hoop op een betere toekomst.

Bileam noemde de beloofde Messias een rijzende ster: “Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël” (Numeri 24:17).

Christus is gekomen om ons te verlichten. “Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben” (Johannes 8:12).

God “heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde” (Colossenzen 1:13).

Wie Christus volgt, wandelt niet in duisternis. Als wij Hem volgen door acht op de Schrift te slaan, gaat de morgenster op in ons hart. “En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten” (2 Petrus 1:19).

Als wij de morgenster aan de hemel zien, geeft dat ons hoop op een nieuwe dag. Maar als de morgenster in ons hart is opgekomen, zien wij voortdurend de Morgenster!

Onze hoop berust op Gods barmhartigheid.

Als de Morgenster in ons hart is opgekomen, berust onze hoop op het offer van Christus en de genade van God.

“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken” (Titus 2:11 t/m 14).

Als de morgenster in ons hart is opgekomen, hebben wij - zelfs te midden van moeilijkheden - goede hoop! “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is” (Romeinen 5: 1 t/m 5).

“De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes” (Romeinen 15:13).

Jezus schenkt de morgenster aan wie volhardt!

Als wij volharden tot het einde toe, geeft Christus ons de morgenster! “Wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; ... en Ik zal hem de morgenster geven” (Openbaring 2:26, 28).

Wat hebben wij geleerd?

Christus is de Morgenster die hoop geeft aan wie naar een nieuwe dag verlangt. Hij geeft ons hoop op iets beters dan de duisternis van deze wereld. Als we Hem volgen, worden wij uit de macht van de duisternis gered. Door de Schrift te gehoorzamen, komt de morgenster op in ons hart. Door Gods genade hebben wij hoop op eeuwig leven. Als we volharden, zal Christus ons de morgenster geven. Amen.

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap.

Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)