Wat is de waarheid over God?

Paulus zei in verband met niet-gelovigen: “Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper” (Romeinen 1:25).

De waarheid Gods blijft waar of die aanvaard wordt of niet. Ook de gevolgen van de waarheid kan men niet zomaar wegwensen.

Wat is de waarheid over God?


God is.

Het bestaan van God is duidelijk uit Zijn werken: “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld” (Psalm 19:2 t/m 5).

“Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden” (Romeinen 1:20 t/m 22).

Gods eeuwige kracht en goddelijkheid worden “sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien.”

Toch hebben velen de ene ware God verworpen en zijn aanhangers van een of andere valse godsdienst geworden. Of zij nemen hun toevlucht tot het atheïsme dat de vergoddelijking van de natuur inhoudt door het toekennen van goddelijke scheppende kracht aan onintelligente materie.


Wie zegt dat er geen God is?

“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God” (Psalm 14:1).

Friedrich Nietzsche, in geschriften tussen 1882 en 1889, verklaarde: ‘God is dood’.

Nietzsche gaf toe dat het verlies van geloof in God een ineenstorting van traditionele morele normen zou veroorzaken, maar hij meende dat er zonder geloof in God een nieuwe Übermensch zou ontstaan, een verhoogde vorm van mens.

Hij bekritiseerde christenen omdat zij voor de zwakken zorgden wat volgens hem de voortgang van evolutie door natuurlijke selectie verstoorde doordat meer minderwaardige mensen zodoende zich konden voortplanten.

Hitler gebruikte ideeën van Nietzsche als basis voor zijn uitroeien van gehandicapten en rassen die hij als minderwaardig beschouwde, om Darwins “overleving van de sterksten” te bevorderen1.

In 1889 werd Nietzsche, op 44-jarige leeftijd, volledig krankzinnig. De artsen dachten dat hij syfilis van hoeren had gekregen maar misschien had hij een hersentumor.

Een jaar eerder had Nietzsche een boek geschreven tegen het christendom en de christelijke moraal met als titel ‘De Antichrist’. In de conclusie zegt hij: “Ik noem het christendom de enige grote vloek, de enige grote innerlijke verdorvenheid.” Hij stelde voor dat in plaats van een jaartelling vanaf de geboorte van Christus, men dit vanaf de laatste dag van het christendom zou doen, namelijk vanaf het jaar dat zijn boek verscheen!2

In 1889, het jaar dat hij krankzinnig werd, schreef hij aan een vriend: “De wereld zal de komende jaren op zijn kop gezet worden: daar de oude God troonafstand heeft gedaan, zal ik vanaf nu de wereld regeren.”3

Nadien was Nietzsche krankzinnig voor elf jaren tot zijn dood in 1900.

Nietzsche is dood. God leeft, onbelemmerd door mensen, über of niet, die beweren dat er geen God is.


God is heilig.

“Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt” (Openbaring 4:8).


God is één.

“De Here, onze God, de Here is één” (Marcus 12:30).

“Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde _ en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte _ voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem” (1 Korinti.rs 8:5, 6).

In de Schrift wordt de ene ware God geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest [zie b.v. Johannes 4:24; 20:28; Kolossenzen 3:17]. Daarom worden christenen gedoopt “in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest” (Matteüs 28:19).


God is Schepper.

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht” (Genesis 1:1 t/m 3). Merk op dat bij de schepping zowel de Geest als het Woord van God actief waren. God schiep het heelal door te spreken en door de kracht van Zijn Geest.

Het scheppende Woord van God kwam later als Verlosser in de persoon van Jezus Christus: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is” (Johannes 1:1 t/m 3).


God regeert.

God is soeverein. “De HERE regeert voor altoos en eeuwig” (Exodus 15:18). “God regeert over de volken, God is gezeten op zijn heilige troon” (Psalm 47:9). “De Here, onze God, de Almachtige, regeert” (Openbaring 19:6 RD).


God heeft gesproken.

God heeft zijn wil aan de mens bekend gemaakt.
“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft” (Hebreeën 1:1, 2).


“God is liefde” (1 Johannes 4:8) .

“God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Romeinen 5:8).


God redt.

“Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest” (Titus 3:4, 5).


God gaf Zijn Zoon.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).

“Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem” (1 Johannes 4:9).


God heeft Zijn Geest gezonden.

“Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen” (zegt Jezus in Johannes 15:26).


God roept ons.

“God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here” (1 Korinti.rs 1:9). God heeft ons “geroepen met een heilige roeping” (2 Timoteüs 1:9).


God komt de lof toe.

“Groot is de HERE en hoog te loven in de stad van onze God” (Psalm 48:2).

“Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer; te allen dage zal ik U prijzen, uw naam loven voor altoos en immer. De HERE is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk” (Psalm 145:1 t/m 3).


God zal ons oordelen.

“Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen” (Prediker 3:17).

“Hij oordeelt de wereld in gerechtigheid, Hij richt de natiën in rechtmatigheid” (Psalm 9:9).

“Zo zal [dan] een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven [aan God]” (Romeinen 14:12).


Wat is de waarheid over God?

God is. God is heilig. God is één. God is Schepper. God regeert. God heeft gesproken. God is liefde. God redt. God gaf Zijn Zoon. God heeft Zijn Geest gezonden. God roept ons. God komt de lof toe. God zal ons oordelen.


Wenst u God te dienen?

Geloof God. Geloof zijn eniggeboren Zoon, onze Heer en Verlosser, Jezus Christus. Belijd uw geloof in Hem. Bekeer u van uw zonden. Laat u dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest tot vergeving van uw zonden. Sta op uit het water van de doop, opnieuw geboren, om de enige ware God in geest en waarheid te dienen. Dien Hem getrouw tot de dood en Hij zal u de kroon des levens geven. Amen.

Eindnota’s:

1 Nietzsche zelf was echter duidelijk tegen het antisemitisme gekant.
2 Op 8/11/2018 gehaald van https://verbodengeschriften.nl/html/de-antichrist.html
3 Vertaling van tekst die op 8/11/2018 gehaald werd van http://www.leonardsax.com/Nietzsche.pdf

Roy Davison
Versie met dia presentatie

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap.

Published in The Old Paths Archive
http://www.oldpaths.com