Geef God de eer!

Christenen loven God. Wij prijzen God wegens wie Hij is, en wat Hij heeft gedaan.


Wij prijzen God omdat Hij groot en machtig is.

“Want de HERE is groot en zeer te prijzen” (Psalm 96:4). “Verhef U, o HERE, in uw kracht, wij willen uw sterkte met psalmen bezingen” (Psalm 21:14).

“Toen prees David de HERE ten aanschouwen van de gehele gemeente, en David zeide: Geprezen zijt Gij, HERE, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van U, o HERE, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o HERE, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven” (1 Kronieken 29:10, 11). “Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam” (1 Kronieken 29:13).

“Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U nederbuigen, o Here, en uw naam eren; want Gij zijt groot en doet wonderen, Gij, o God, alleen. Leer mij, HERE, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos” (Psalm 86:9 t/m 12).

“Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer; te allen dage zal ik U prijzen, uw naam loven voor altoos en immer. De HERE is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk” (Psalm 145:1 t/m 3). “Al uw werken zullen U loven, HERE, uw gunstgenoten zullen U prijzen; zij zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken en van uw mogendheid gewagen, om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen en de luisterrijke heerlijkheid van zijn koningschap. Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten” (Psalm 145:10 t/m 13).


Wij vereren God omdat Hij rechtvaardig is.

“En mijn tong zal van uw gerechtigheid gewagen, van uw lof de ganse dag” (Psalm 35:28). “Ik zal de HERE loven naar zijn gerechtigheid, en de naam des HEREN, des Allerhoogsten, psalmzingen” (Psalm 7:18).


Wij loven God omdat Hij trouw en waarachtig is.

“O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd” (Jesaja 25:1).


Wij prijzen God om Zijn barmhartigheid.

“Looft de HERE, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid” (2 Kronieken 20:21). “Halleluja. Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid” (Psalm 106:1). “Looft de HERE, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën; want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja” (Psalm 117:1, 2).

“Juicht de HERE, gij ganse aarde, dient de HERE met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel. Erkent, dat de HERE God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt. Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam; want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten” (Psalm 100:1 t/m 5).

“Gij zijt mijn God, U zal ik verhogen. Looft de HERE, want Hij is goed, ja, zijn goedertienenheid is tot in eeuwigheid” (Psalm 118:28, 29).


Wij loven God omdat Hij onze Heiland is.

“De HERE is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik” (Exodus 15:2). “De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils” (2 Samuël 22:47). “Zingt de HERE, gij ganse aarde, boodschapt zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Want de HERE is groot en zeer te prijzen” (1 Kronieken 16:23 t/m 25).


Prijs de Heer!

Laat ons God verheerlijken omdat Hij groot en machtig is. Hij is rechtvaardig, trouw en waarachtig. Hij redt ons omdat Hij barmhartig is. Amen.

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).

Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)