“Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad”
(Romeinen 8:37)

Een overwinnaar is iemand die in de oorlog triomfeert, iemand die de vijand overwint.

Wie is onze vijand?

“Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof” (1 Petrus 5:8, 9). “Biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden” (Jakobus 4:7).

“Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen” (1 Johannes 2:14).

Hoe kunnen wij aan een brullende leeuw weerstand bieden? Tegen de satan helpt lichamelijke sterkte niet. Welke sterkte is vereist? “Weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht” (Efeziërs 6:10). “Wees krachtig in de genade van Christus Jezus” (2 Timoteüs 2:1).

Christenen zijn sterk in de Heer wanneer het woord Gods in hen woont en zij in de kracht en genade van God hun vertrouwen stellen.

Door de kracht van God kunnen wij triomferen.

“De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Omdat Hij de vijand vóór u verdreef en zeide: Verdelg!” (Deuteronomium 33:27).

“Zingt de HERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan, zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf Hem de zege; de HERE heeft zijn heil bekendgemaakt, zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der volken” (Psalm 98:1, 2).

“Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.”

God geeft ons de overwinning omdat Hij ons liefheeft.

Wij lezen over “de liefde van de Vader” (1 Johannes 2:15), “de liefde van de Geest” (Romeinen 15:30) en “de liefde van Christus” (2 Korintiërs 5:14).

“Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden” (1 Johannes 4:9, 10).

Door Zijn offer voor onze zonden heeft Christus de macht van de satan vernietigd: “En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood” (Openbaring 12:9 t/m 11).

Aangezien God ons zo lief heeft gehad dat Hij bereid was zulk een grote prijs voor onze oorspronkelijke redding te betalen, zal Hij ons ook alles schenken wat wij nodig hebben om op het einde te zegevieren: “Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 8:31 t/m 39).

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven – God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben” (Romeinen 5:1 t/m 11).

Wij overwinnen door de kracht van de liefde van God in ons.

Wij worden door de liefde van Christus gemotiveerd: “Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt” (2 Korintiërs 5:14, 15).

“Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven” (Judas 20, 21).

“De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus” (2 Tessalonicenzen 3:1).

“En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk” (Efeziërs 5:2).

“Maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft” (1 Johannes 2:5, 6).

“Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?” (1 Johannes 5:2 t/m 5).

Ja, “Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.”

Grote zegeningen worden aan de overwinnaars belooft.

Openbaring werd oorspronkelijk aan gemeenten verzonden die grote vervolging en onderdrukking ondergingen. Christus moedigt hen aan om te volharden door hen de grote beloningen te noemen die hen te wachten staan.

“Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens” (Openbaring 2:10).

“Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is” (Openbaring 2:7).

“Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden” (Openbaring 2:11).

“Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt” (Openbaring 2:17).

“En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven” (Openbaring 2:26 t/m 28).

“Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen” (Openbaring 3:5).

“Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam” (Openbaring 3:12).

“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon” (Openbaring 3:21).

Aan het einde van Openbaring belooft God vanaf Zijn troon: “Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn” (Openbaring 21:7).

“Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.”

God geeft ons de overwinning omdat Hij ons liefheeft. Door sterk te zijn in de genade van de Heer en in de kracht van Zijn sterkte, kunnen wij de boze overwinnen. Gods genade komt tot ons door het offer van Zijn Zoon opdat onze zonden vergeven kunnen worden. Wij worden door de liefde van Christus gemotiveerd. Wij zegevieren door de kracht van de liefde van God in ons. Al verduren wij vervolging en verdrukking, niets kan ons van de liefde van God scheiden. Groten zegeningen worden beloofd aan wie overwint.

“De genade van de Here Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen” (2 Korintiërs 13:14).

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).

Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)