Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus

Deze zegen met kleine verschillen vindt men vijftien maal in het Nieuwe Testament, en wel in de brieven van Paulus, Petrus en Johannes.

Een zegen is een gebed waarin God wordt verzocht iemand iets te verlenen, in dit geval, genade en vrede. Genade is de onverdiende gunst van God. Vrede is de afwezigheid van geestelijke stress of angst.

Wij hebben inderdaad Gods gunst nodig om vrij van stress te zijn. “Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus” (Romeinen 1:7; 1 Korintiërs 1:3; 2 Korintiërs 1:2; Efeziërs 1:2; Filippenzen 1:2; Kolossenzen 1:2; 1 Tessalonicenzen 1:1; 2 Tessalonicenzen 1:2; Filemon 3).

Een uitgebreide vorm van deze zegen wordt in Openbaring aangetroffen. “Genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde” (Openbaring 1:4, 5). In dit gebed worden de toehoorders of lezers genade en vrede toegewenst van de godheid, van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

Genade en vrede van de Vader

“Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God” (Psalm 90:2). Hij die is, die was en die zal zijn, is de bron van genade en vrede. “Maar de goedertierenheid des HEREN is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen” (Psalm 103:17). Door genade hebben wij vergeving en redding, en door redding hebben wij vrede.

Genade en vrede “van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn”

De “één Geest” (Efeziërs 4:4) wordt zevenvoudig voorgesteld omdat ‘zeven’ de volledigheid en de volmaaktheid symbolisch voorstelt. Alleen in Openbaring lezen wij over “de zeven Geesten van God”.

Christus heeft “de zeven Geesten Gods” (Openbaring 3:1). “Zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods” (Openbaring 4:5). Het Lam, dat in het midden van de troon staat, heeft “zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde” (Openbaring 5:6).

Jesaja geeft zeven beschrijvingen van Gods Geest wanneer hij over de komst van de Messias schrijft: “En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN” (Jesaja 11:1, 2).

De vrucht van de Geest is veelzijdig: “De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22).

“Genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde” (Openbaring 1:4, 5).

Genade en vrede van de Zoon

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus” (Romeinen 5:1). “Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus” (Galaten 1:3).

“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus” (Filippenzen 4:6, 7).

Christus brengt genade en vrede als de getrouwe getuige.

Hij zei aan Pilatus: “Hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem” (Johannes 18:37).

In de brief aan de gemeente te Laodicea, beschrijft Christus zich als “de getrouwe en waarachtige getuige” (Openbaring 3:14). Om genade en vrede te hebben, moeten wij de getuigenis van Christus aannemen. “Wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is” (Johannes 3:32, 33).

Christus brengt genade en vrede als de eerstgeborene der doden.

Door de doop ontvangen wij genade en vrede daar wij daarin met de dood, begrafenis en opstanding van Christus worden verenigd. “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding” (Romeinen 6:3 t/m 5).

Wie met Christus gestorven is, gaat de dood met vrede tegemoet, want hij ook ziet uit naar een opstanding zoals Christus uit de dood is opgestaan.

Christus brengt genade en vrede als overste van de koningen der aarde.

Nadat Jezus uit de dood is opgestaan, zei Hij: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde” (Matteüs 28:18). Hoewel Johannes een gevangene op Patmos was, hoewel christenen werden vervolgd, Christus is “de zalige en enige Heerser”, “de Koning der koningen en de Here der Heren” (1 Timoteüs 6:15). “Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen” (Openbaring 17:14). “En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren” (Openbaring 19:16).

Wij hebben vrede in de kennis dat onze Heer heerser van het heelal is. “Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus” (1 Korintiërs 15:57).

“Genade en vrede worde u vermenigvuldigd” (1 Petrus 1:2).

“Genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen” (Openbaring 1:4 t/m 6).

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).

Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)