Laat u niet misleiden!

In de Schrift zijn er vele waarschuwingen tegen bedrog.

Wat betekent het om misleid te worden?

Men wordt ertoe gebracht iets te geloven dat niet waar is of iets niet te geloven dat wel waar is.


Misleiders moeten wij mijden.

Paulus schreef: “Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen” (Romeinen 16:17). “Want velen willen van geen tucht weten: het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren” (Titus 1:10).

Wij mogen anderen niet bedriegen!

"Gij zult geen vals getuigenis geven" (Matteüs 19:18).

“Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid” (2 Timoteüs 3:13).

Wij moeten oppassen dat wij geen leugens van anderen doorgeven, noch met de mond, noch met het toetsenbord. Hersenspoeling en propaganda zijn krachtige instrumenten voor misleiding die door de duivel worden gebruikt. Vooral via het Internet verspreidden valse ideeën en slogans zich snel naar miljoenen omdat velen ze doorgeven zonder te controleren of ze waar zijn. Christenen moeten oppassen dat zij geen leugens doorgeven. Stuur iets niet door zonder eerst te controleren of het waar is.

“Toetst alles en behoudt het goede” (1 Tessalonicenzen 5:21).

In gemeenten van Christus zijn wij voorzichtig om misleiding in godsdienstige zaken te vermijden. Ik veronderstelde dat christenen ook op andere gebieden oplettend zouden zijn. In de afgelopen maanden ben ik echter teleurgesteld doordat vele christenen valse verklaringen hebben doorgezonden zonder de echtheid daarvan te controleren!

Alertheid is vereist!

“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook” (2 Thessalonicenzen 2:3). “Er zijn veel misleiders uitgegaan in de wereld!” (2 Johannes 7).

“Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus” (2 Timoteüs 3:13 t/m 15).

Ken de Schrift!

Om misleiding te vermijden, moeten wij de waarheid kennen die in de Schrift wordt geopenbaard.

Jezus bad voor zijn volgelingen: “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17). In Psalm 119 lezen wij: “Heel uw woord is de waarheid” (vers 160). De Schrift geeft waarschuwingen over misleiders: “Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden” (1 Johannes 2:26).

Misleid uzelf niet!

“Laat niemand zichzelf misleiden!” (1 Korintiërs 3:18). “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet” (1 Johannes 1:8). “Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos” (Jacobus 1:26). “En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden” (Jacobus 1:22).

Misleid uzelf niet door hoogmoed.

“De overmoed van uw hart heeft u misleid” (Obadja 1:3). “Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf” (Galaten 6:3 HSV).

Laat u niet misleiden door om te gaan met slechte mensen!

“Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden” (1 Korintiërs 15:33).

Laat u niet door leugenaars misleiden!

Leugens zijn er in overvloed, vooral op het gebied van godsdienst en politiek. Pas op voor mensen die herhaaldelijk dingen zeggen die niet waar zijn! Er is een naam voor: "Leugenaars"!

God zei over Israël in de dagen van Jeremia: “De een leidt de ander om de tuin en waarheid spreken zij niet; zij hebben hun tong gewend aan leugen spreken, met draaierij matten zij zich af” (Jeremia 9:5).

Waarom liegen mensen?

Sommigen liegen om anderen kwaad te doen. Een meisje loog tegen de verloofde van haar vriendin omdat zij jaloers was, waardoor zij uit elkaar gingen.

Geheime diensten verspreiden verkeerde informatie in het land van een vijand om de bevolking en regering te schaden.

Mensen kunnen sterven wegens verkeerde informatie over een ziekte. Politici verspreiden leugens over hun tegenstanders. Mensen liegen om iets te verbergen dat zij verkeerd hebben gedaan. Mensen liegen om een eerdere leugen te verbergen. Veel leugens worden voor financieel voordeel verspreid. Sommigen hebben gewoon de gewoonte om te liegen; zij liegen hun weg door het leven.

Sommigen liegen gewoon voor de lol. Tien jaar lang gaat er een vals verhaal de ronde op Internet over een hond genaamd Daisy die op 9/11 naar verluidt duizend levens redde. Mensen vinden het verhaal leuk en sturen het door. De persoon die het valse verhaal schreef is waarschijnlijk erg "trots" dat mensen nog steeds door zijn leugens voor de gek worden gehouden!

Laat u niet door de meerderheid misleiden!

Alleen omdat veel mensen iets geloven, maakt het niet waar. Tien van de mannen die het beloofde land gingen bespioneren, hadden het mis. Slechts twee hadden gelijk (Numeri 13:1 t/m 33).

“Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen” (Exodus 23:2).

De kracht van propaganda is dat het keer op keer herhalen van een leugen, vooral in de vorm van een slagzin, tot gevolg heeft dat velen denken dat het gezegde waar is!

Laat u niet misleiden door de vlotte woorden van mensen die van het oorspronkelijke evangelie afwijken!

“Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen” (Romeinen 16:17, 18).

“Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide” (Kolossenzen 2:4). “Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus” (Kolossenzen 2:8).

Laat u niet door valse profeten misleiden!

“Want zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Laten uw profeten die in uw midden zijn, en uw waarzeggers u niet misleiden, en luistert niet naar uw dromers, die gij laat dromen” (Jeremia 29:8).

Jezus heeft gewaarschuwd: “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden” (Matteüs 24:11).

Johannes heeft ons gewaarschuwd: “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).

Laat u niet door tekenen en wonderen misleiden!

Jezus voorspelde: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden” (Matteüs 24:24).

Laat u niet misleiden door mensen die zeggen: "De tijd is nabij!"

Jezus waarschuwde: "Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna” (Lucas 21:8).

Laat u niet door ongerechtigheid misleiden!

“Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is” (1 Johannes 3:7).

“Maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde” (Hebreeën 3:13).

“Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede” (Efeziërs 5: 5 t/m 7).

“Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden” (Romeinen 1:18).

Wat hebben wij geleerd?

“Dwaalt niet, mijn geliefde broeders” (Jacobus 1:16).

Er zijn misleiders in overvloed! Alertheid is vereist. Om misleiding te vermijden, moeten wij de waarheid kennen die in de Schrift wordt geopenbaard. Laat u niet misleiden door hoogmoed. Bedrieg uw eigen niet. Laat u niet misleiden door vrienden. Pas op voor leugenaars. Laat u niet misleiden door blindelings de meerderheid te volgen. Laat u niet misleiden door de glibbe woorden van mensen die van het oorspronkelijke evangelie afwijken. Laat u niet door valse profeten misleiden! Laat u niet door tekenen en wonderen misleiden. Laat u niet misleiden door mensen die zeggen: "De tijd is nabij!" Laat u niet door ongerechtigheid misleiden.

In de bijbel zijn er veel waarschuwingen die ons helpen onderscheiden wat waar is van wat niet waar is. Laat u niet misleiden!

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).

Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)