Wat is de zin van het leven?

Deze vraag wordt vaak door iemand gesteld die vindt dat zijn leven weinig zin heeft. Hij vraagt zich af wie hij is en waarom hij hier is. Misschien is een betere vraag: “Hoe vind ik zin in het leven?” of zelfs “Hoe kan ik mijn leven zinvol maken?”

De Bijbel geeft Gods antwoorden op deze vragen!

Uw leven kan zin hebben, vanuit christelijk perspectief, door:
1. uw gezin;
2. uw vrienden;
3. uw werk;
4. uw dienstbetoon;
5. uw geloof.

De Schrift stelt ons in staat een zinvol leven te leiden, omdat zij ons waarheden leert over onszelf, anderen en de wereld waarin wij leven.

Vele antwoorden vinden wij in Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Onze herkomst, identiteit en opdracht worden vermeld.

“En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen” (Genesis 1:27).

Wij zijn naar Gods beeld geschapen!

Dit verklaart zowel onze oorsprong als onze identiteit. Wij zijn een schepping Gods. Adam wordt “de zoon van God” genoemd (Lucas 3:38). Wij zijn nageslacht van God (Handelingen 17:28, 29). God is onze Vader!

Ons leven als beelddrager Gods heeft zin ongeacht onze omstandigheden! Wij begrijpen onze identiteit beter als wij, uit de Schrift, God en Zijn eigenschappen leren kennen. Dit stelt ons in staat om het voorbeeld van onze Vader te volgen en Zijn instructies te gehoorzamen. Dit geeft zin aan ons leven.

Familierelaties geven zin aan ons leven.

God heeft ons mannelijk en vrouwelijk geschapen. Dit is een uiterst belangrijk aspect van onze identiteit en van de zin van ons leven.

De voortzetting van het leven is een belangrijk onderdeel van de zin van het leven. “En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar” (Genesis 1:28).

De man-vrouw relatie geeft zin aan het leven. “Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw van uw jeugd” (Spreuken 5:18). “Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt” (Prediker 9:9).

De ouder-kind relatie geeft zin aan het leven. “De kroon der ouden zijn kindskinderen en de eer der kinderen zijn hun ouders” (Spreuken 17:6).

Deze relaties geven zin en grote vreugde aan het leven indien de instructies van de Schepper in acht worden genomen.

Mensen die niet gezegend zijn met een huwelijkspartner of kinderen, kunnen geestelijke kinderen hebben door de goede invloed die zij op anderen hebben. De Messias, die geen fysieke kinderen had, zegt: “Hier ben ik en de kinderen die God mij heeft gegeven” (Hebreeën 2:13). Paulus, die vrijgezel was, noemt Timoteüs: “mijn geliefde en getrouwe zoon in de Heer” (1 Korintiërs 4:17).

Vrienden geven zin aan ons leven.

“Soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder” (Spreuken 18:24). “Olie en reukwerk verheugen het hart, en warme vriendschap, vanwege welgemeende raad” (Spreuken 27:9).

“Vrienden” is een aanduiding voor christenen! Johannes sluit zijn derde brief af met: “De vrienden groeten u. Groet de vrienden bij name” (3 Johannes 15).

Aan het leven van een christen wordt betekenis gegeven door deze geestelijke verhoudingen in de gemeente van Christus.

Allereerst hebben wij een relatie met Jezus die zei: “Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied” (Johannes 15:14) en “Wie de wil van Mijn Vader in de hemel doet, is Mijn broer en zus en moeder” (Matteüs 12:50). Paulus moedigt de christenen aan: “Wees vriendelijk en liefdevol jegens elkaar met broederlijke liefde” (Romeinen 12:10).

Productief werk geeft zin aan ons leven.

“Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten?” (Prediker 2:24 HSV).

God zei tegen Adam en Eva dat zij de aarde moesten onderwerpen: “Heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt” (Genesis 1:28).

God werkt ook. Jezus antwoordde: “Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook” (Johannes 5:17). Wij zijn gemaakt naar het beeld van onze Schepper, dus ook wij zijn in staat om te werken en te creëren, en daar vinden wij voldoening in!

Omdat rust nodig is om te kunnen werken, kan rust ook betekenis aan ons leven geven.

God heeft ons zo geschapen dat wij ongeveer een derde van de dag slapend doorbrengen. Na de schepping rustte God op de zevende dag (Genesis 2:3). De wet van Mozes voorzag in een wekelijkse rustdag. Jezus geeft rust aan christenen: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Matteüs 11:28). Merk op dat rust wordt gewaardeerd door degenen die werken. Nadat ons werk op aarde is gedaan, kunnen wij uitkijken naar een eeuwige rust (Hebreeën 4:9).

Na een drukke tijd zei Jezus tegen zijn discipelen: “Komt hier en gaat (met Mij) alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te eten” (Marcus 6:31). Een welverdiende vakantie kan ook zin aan het leven toevoegen!

Onze medemensen dienen, geeft zin aan ons leven.

Jezus moedigt ons aan om anderen te dienen en legt uit dat Hijzelf “niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Matteüs 20:28).

Het leven van iemand die dient is zinvol.

Paulus zei tegen de oudsten van Efeze: “Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Handelingen 20:35).

Sommigen denken ten onrechte dat het vergaren van rijkdom zin aan het leven geeft. Maar Jezus waarschuwde, “Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit” (Lucas 12:15). In Prediker zei Salomo, een van de rijkste mensen die ooit heeft geleefd, dat alle materiële winst ijdelheid is.

Het christelijk geloof geeft zin aan ons leven.

Jezus zei: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (Johannes 10:10).

Een christen weet niet alleen waar hij vandaan komt, hij weet ook waar hij heen gaat. Zijn hoop - gebaseerd op de beloften van God - reikt verder dan het graf. Net als Abraham verwacht hij “de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is” (Hebreeën 11:10).

Helpen om het evangelie van Christus te verspreiden, geeft zin aan het leven van een christen.

Wat een voorrecht dat wij Gods boodschap van heil aan de wereld mogen verkondigen! Wat is er zinvoller dan iemand te helpen het eeuwige leven te beërven. Onze opdracht is: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Marcus 16:15, 16).

Wat hebben wij geleerd?

In de Bijbel maakt God de zin van het leven bekend.

Omdat wij naar het beeld van God zijn geschapen, begrijpen wij de betekenis van ons leven beter naarmate wij meer over God leren.

Zin aan het leven wordt gegeven door:
onze familie;
onze vrienden;
ons werk;
ons dienstbetoon;
ons christelijk geloof.

“Wat gij ook doet, doet het alles ter ere Gods” (1 Korintiërs 10:31). God verheerlijken is de ultieme zin van het leven!
Amen.
Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).

Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)