Hoe kan men opnieuw geboren worden?
Tekst: Johannes 3:1 t/m 12

Nikodemus begreep het niet. Zijn houding tegenover Jezus was positief. Hij geloofde dat Jezus door God gezonden was en hij sprak Hem aan als ‘rabbi’. Hij kende de Schrift want Jezus noemt hem een ‘leraar van Israël’ in Johannes 3:10. Waarom kon hij de woorden van Jezus zo moeilijk begrijpen?

Wat weten wij over Nikodemus? “Er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden; deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is” (Johannes 3:1, 2).

Hoewel vele, zo niet de meeste, leiders van het volk tegen Jezus waren, geloofde Nikodemus dat Hij door God gezonden was. Later verdedigde hij Jezus: “Nikodemus, die vroeger tot Hem was gekomen, één van hen, zeide tot hen: Veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld heeft en kennis genomen van wat hij doet?” (Johannes 7:50, 51). Nikodemus hielp bij het begraven van Jezus: “En daarna vroeg Jozef van Arimatea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook kwam Nikodemus, die de eerste maal des nachts tot Hem gekomen was, en hij bracht een mengsel mede van mirre en aloë, ongeveer honderd pond” (Johannes 19:38, 39).

Nikodemus was een oprechte man die de wil van God verlangde te doen. Toch kon hij moeilijk begrijpen wat Jezus zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?” (Johannes 3:3, 4).

Een godsdienstige mens zoals Nikodemus is geneigd te denken dat hij al in orde is met God. Jezus heeft Nikodemus echter te kennen gegeven dat hij, zoals hij was, voor Gods koningrijk niet geschikt was! Jezus leerde ook dat iedereen zich moet bekeren en nederig als kleine kinderen worden om Gods koninkrijk binnen te gaan (Matteüs 18:1 t/m 5). Nu zegt Hij dat men zelfs opnieuw geboren moet worden!

Ook in onze tijd zijn er vele godsdienstige mensen die niet weten hoe men opnieuw geboren kan worden of wat dit betekent. Er zijn zelfs velen die zich ‘wedergeboren christenen’ noemen, die de bijbelse leer over de wedergeboorte verwerpen.

Jezus verduidelijkt hoe men opnieuw geboren kan worden: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan” (Johannes 3:5).

Jezus verwijst naar de doop.

Paulus schreef: “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen” (Romeinen 6:4). Na de doop wandelen wij ‘in nieuwheid des levens’.

De doop is ‘het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest’: “Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwig leven” (Titus 3:4 t/m 7).

De doop is geen verdienstelijk werk, maar een genadegave Gods. Door de kracht van de heilige Geest worden wij wedergeboren, worden wij vernieuwd, wanneer wij ons tot het lichaam van Christus laten onderdompelen. “Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt” (1 Korintiërs 12:13). “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” (2 Korintiërs 5:17).

De doop moet op geloof en bekering gebaseerd zijn. Jezus beloofde: “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden” (Marcus 16:16). Petrus gaf het bevel: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2:38).

Vele godsdienstige mensen zijn buiten het koninkrijk omdat zij nooit zijn wedergeboren. Zij denken dat ze met God in orde zijn omdat ze godsdienstig zijn. Misschien vertrouwen zij ook op één of andere oppervlakkige vorm van doop die anders was dan de doop waarover wij in het Nieuwe Testament lezen.

Wij allen dienen grondig na te gaan of wij wel uit water en Geest geboren zijn, want anders hebben wij geen deel aan Gods koninkrijk.

Hoe kan een vorm van doop geldig zijn wanneer die anders is dan de doop die Jezus heeft bevolen? Wij zullen twee voorbeelden bespreken.

Indien uw zogenaamde doop gebeurde toen u een baby was, bent u niet uit water en Geest geboren. U bent nog buiten het koningrijk.

Hoe weet ik dit? Doordat u niet in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest werd gedoopt (zelfs indien deze woorden werden uitgesproken) omdat ‘in de naam van’ betekent ‘op gezag van’ en niets in de Schrift machtigt een zuigelingendoop.

Bij dit ritueel geloofde u niet en had u zich niet bekeerd. U wist niet eens wat gebeurde. Het was uw beslissing niet, maar de beslissing van uw ouders. Hoe kon iets zo verschillend van de doop van het Nieuwe Testament geldig zijn?

Het was een leeg, waardeloos ritueel gebaseerd op tradities van mensen i.p.v. op het woord van God. Wat Jezus zegt is op uw kerkgenootschap van toepassing: “Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn” (Matteüs 15:9).

Indien uw zogenaamde doop een onderdompeling was die men beschouwde als los van de wedergeboorte, bent u niet uit water en Geest geboren. U bent nog buiten het koninkrijk.

Hoe weet ik dit? Doordat u niet in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest werd gedoopt, want ‘in de naam van’ betekent ‘op gezag van’ en niets in de Schrift machtigt een doop in water die los van de wedergeboorte staat.

Indien uw kerkgenootschap een waterdoop toepast die los van de geestelijke doop staat, bent u niet wedergeboren want er is ‘één doop’ (Efeziërs 4:5) en Jezus beschrijft die ene doop als een wedergeboorte, een geboorte uit water en Geest.

Kerkgenootschappen die, hoewel zij door onderdompeling dopen, dit slechts ‘als een uiterlijk teken’ (zoals ze dat noemen) beschouwen, dopen uitdrukkelijk niet ‘tot vergeving van zonden’ zoals bevolen door de Heilige Geest via Petrus in Handelingen 2:38.

Hoewel zij die woorden misschien uitspreken, dopen zij niet in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest omdat hun vorm van doop in strijd is met de ene doop die door Gods Geest in de Heilige Schrift beschreven en voorgeschreven is.

Indien u dacht dat u reeds christen was, reeds vergeven en behouden was, vóór u zich liet dopen, werd u niet gedoopt tot vergeving van zonden. Indien u dacht dat uw onderdompeling in water afzonderlijk van uw geestelijke wedergeboorte was, bent u niet uit water en Geest geboren zoals door Christus bevolen. U bent niet wedergeboren. U bent nog buiten het koninkrijk.

Het was een leeg, waardeloos ritueel op leerstellingen van mensen gebaseerd i.p.v. op het woord van God. De woorden van Jezus zijn op uw kerkgenootschap van toepassing: “Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn” (Matteüs 15:9).

Jezus zei: “Jullie moeten wederom geboren worden” (Johannes 3:7 RD). Hoe kan men opnieuw geboren worden? Hoe kan men uit water en Geest geboren worden? Jezus en Zijn apostelen geven het antwoord: “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden” (Marcus 16:16). “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2:38). Amen.

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).

Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)