Jezus, de grote Geneesheer
en de zogenaamde 'gebedsgenezers'

Er is een enorm verschil tussen Jezus en de hedendaagse 'gebedsgenezers'. Dit moet ons niet verbazen, want Jezus heeft ons gewaarschuwd: "Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden. Doch gij, ziet toe: Ik heb het u alles voorzegd" (Marcus 13:22,23).

Let op het groot verschil tussen Jezus' wijze van doen en het optreden van deze hedendaagse wonderdoeners.

Jezus vermeed zoveel mogelijk de aandacht te trekken bij Zijn genezingen (Lucas 8:58).

Zij maken veel 'show' in verband met hun vermeende genezingen.

Jezus genas melaatsheid, herstelde verschrompelde ledematen, gaf blinden het gezicht, doven het gehoor en wekte doden op.

Zij 'genezen' inwendige kwalen die niet meteen controleerbaar zijn. (Wel hoort men sterke verhalen van wat elders gebeurt moest zijn -- zo ver weg dat het niet te controleren is.)

Jezus' genezingen waren volledig en ogenblikkelijk. Hij faalde nooit.

Zij falen dikwijls, wat zij dan graag toeschrijven aan het ongeloof van de zieke. (Nooit aan hun eigen ongeloof, natuurlijk!) Of ze beweren dat men geleidelijk aan zal verbeteren.

Jezus heeft de zieken nooit vooraf geselecteerd.

Gewoonlijk doen zij een voorselectie om degenen uit te kiezen die in hun 'show' zullen passen.

Jezus genas mensen op een rustige wijze, terloops bij zijn dagelijkse bezigheden.

Zij beleggen speciale bijeenkomsten waarin de mensen door muziek en toespraken emotioneel opgehitst worden, alvorens met hun 'genezingen' te beginnen.

Jezus had geen reclame van node.

Zij besteden veel geld aan grote reclamecampagnes om hun genezende kracht bij de mensen aan te prijzen.

Jezus vroeg nooit om geld.

Zij laten de collectezak (soms zelfs emmers!) rondgaan en verzamelen grote hoeveelheden geld van de toeschouwers en de 'genezenden'.

Laten wij de waarschuwingen van Christus in acht nemen en ons niet laten beetnemen door mensen, wier handelingen zo duidelijk in strijd zijn met de geest van het Nieuwe Testament.

"Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan" (1 Johannes 4:1).

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).

Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)