Oorzaken van Verdeeldheid

De eenheid onder christenen bestaat doordat wij allen door één Geest tot één lichaam zijn gedoopt (1 Korintiërs 12:12,13). Wij hebben één hoop (Efeziërs 4:4) en een gemeenschappelijk geloof (Filemon 6; Titus 1:3).

Maar deze geestelijke eenheid kan gemakkelijk verstoord worden door afwijkingen van het woord van God wanneer deze aan medechristenen worden opgelegd.

Onder gelovigen zullen er altijd sterken en zwakken, beginnelingen en gevorderden zijn (Romeinen 14:1; 1 Korintiërs 3:1,2; Hebreeën 5:12). Het komt dikwijls voor, dat een beginneling of een zwakke bepaalde onbijbelse meningen heeft. Hij moet door de sterken met geduld aanvaard worden (Romeinen 14:1). Maar hij mag anderen zijn verkeerde ideeën niet opleggen of ze dwingen daaraan deel te nemen.

Verdeeldheid wordt zelden veroorzaakt door afwijkingen die een zuiver persoonlijke karakter hebben. Maar wanneer een afwijking, zelfs een kleine, aan medechristenen wordt opgelegd, kan die oorzaak zijn van grote verdeeldheid.

Moest b.v. een broeder van R.K. achtergrond een voorliefde voor wierook bij de eredienst hebben, dan is dat als een zwakheid te beschouwen. Het gebruik van wierook komt in de eenvoudige aanbidding van het nieuwe verbond niet voor. Misschien probeert hij zijn mening te rechtvaardigen door te zeggen: "Maar in het Oude Testament gebruikte men toch wierook. Ook in Openbaring lezen wij dat ze wierook in de hemel hebben."

Zolang hij zijn mening voor zichzelf houdt, zullen er waarschijnlijk geen problemen zijn. Met de tijd zal hij hopelijk door toenemende kennis van de Schrift het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond leren inzien, ook het verschil tussen letterlijke en symbolische taal in Openbaring, en beseffen dat zijn verlangens niet op het woord van God berusten.

Maar stel voor dat deze man het voor mekaar krijgt het gebruik van wierook in een plaatselijke vergadering in te voeren. Dan komt er verdeeldheid. De vergadering is gemeenschappelijk. Hij dwingt iedereen aan iets deel te nemen waarvoor er geen enkele bijbelse grond bestaat. Voor zijn medechristenen die uitsluitend de Schrift willen volgen, maakt hij het onmogelijk nog samen met hem te vergaderen.

Hetzelfde geldt voor het gebruik van instrumenten van muziek bij de eredienst. Wanneer gelovigen muziekinstrumenten in hun eredienst gebruiken, iets dat in het nieuwe verbond niet voorkomt, sluiten zij vele oprechte medechristenen van hun vergadering uit. Want iets strijdig met hun geweten wordt aan hen opgedrongen, wanneer zij aan die vergadering deelnemen.

Wie veroorzaakt deze verdeeldheid en hoe kan de eenheid hersteld worden?

In gemeenten waar liefde heerst, zal men zorgen dat de openbare aanbidding ontegensprekelijk op het woord van God berust, opdat alle oprechte gelovigen zonder gewetensbezwaren daaraan kunnen deelnemen. De liefde zal niet volharden in onbijbelse of twijfelachtige praktijken die verdeeldheid veroorzaken.

Roy Davison


Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)