Jezus Christus is de verzoening voor onze zonden

De apostel Johannes schrijft deze geruststellende woorden: "Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld" (1 Johannes 2:1, 2).

Wat betekent dit, dat Jezus de verzoening is voor onze zonden? Johannes gebruikt hetzelfde woord in hoofdstuk vier: "Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden" (1 Johannes 4:9, 10).

Wat betekent het woord 'verzoening'? Dit zijn de enige twee teksten in het Nieuwe Testament waar dit specifiek Grieks woord voorkomt, maar twaalf andere woorden met een gelijkaardige betekenis worden gebruikt (uit vier woordfamilies).

Eén Nederlands woord moet soms gebruikt worden om meerdere Griekse woorden te vertalen. Een bespreking van de Griekse woorden kan ons daarom helpen dit onderwerp te verstaan.

Het Nederlands woord 'verzoening' verwijst naar iets dat vrede sticht door aan een eis tegemoet te komen. In verband met godsdienst verwijst het naar een genoegdoening voor zonde om Gods gunst te herwinnen. Deze teksten leren dus dat God Zijn Zoon als genoegdoening voor onze zonden gegeven heeft omdat Hij ons liefheeft.

Het Grieks woord hier, ‛ιλασμός, is een zelfstandig naamwoord gedefinieerd als genoegdoening, voldoening, verzoening, een middel om iets bij te leggen.

Twee andere woorden in dezelfde familie worden ook gebruikt om te beschrijven wat Jezus voor ons heeft gedaan.

"Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen" (Hebreeën 2:17).

Hier hebben wij de werkwoordsvorm van hetzelfde woord, ‛ιλάσκομαι, gedefinieerd als 'genoegdoening voor (zonde) of verzoening'. Let op dat deze 'genoegdoening voor zonde' verband houd met de activiteit van een priester en dat de Messias mens moest zijn om deze taak te vervullen.

Nog een woord in dezelfde familie is ‛ιλαστήρον dat verwijst naar het 'verzoendeksel', een plaats van genoegdoening in de tempel van het Oude Testament (Hebreeën 9:5) of naar een verzoenend slachtoffer, een zoenmiddel.

Dit woord vinden wij in Romeinen 3:25. Hoe Christus als zoenoffer voor onze zonden dient, wordt door Paulus in Romeinen 3:21 t/m 26 uitgelegd. "Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden -- om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is" (Romeinen 3:21 t/m 26).

Wij allen zondigen en derven de heerlijkheid Gods, waardoor wij van God gescheiden worden. Doordat God rechtvaardig is, kan Hij de zonde niet door de vingers zien. Dus moet er genoegdoening voor onze zonde zijn alvorens wij met God verzoend kunnen worden. God bereikt dit door Zijn eigen Zoon te sturen als zoenmiddel voor onze zonden.

"De loon die de zonde geeft is de dood" (Romeinen 6:23). Hoewel wij wegens onze zonden de dood verdienen, heeft God Zijn Zoon gezonden om in onze plaats te sterven opdat wij gered kunnen worden.

In vers 24 vinden wij een woord uit een andere woordfamilie met een verwante betekenis: verlossing. Wij "worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed" (Romeinen 3:24, 25).

Vijf woorden uit deze familie worden in het Nieuwe Testament gebruikt om verzoening door Christus te beschrijven. De wortelbetekenis van deze woorden is 'losprijs'. Een losprijs is wat betaald wordt opdat iemand bevrijd kan worden.

Hier hebben wij het woord απολύτρωσις. Het voorzetsel απο geeft dit woord de bijkomende kracht dat de losprijs volledig betaald werd. Het is gedefinieerd als 'verlossing, redding, een bevrijding bekomen door het betalen van een losprijs'. Dit woord komt in volgende teksten voor als beschrijving van wat Jezus voor ons heeft gedaan.

"Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing" (1 Korintiërs 1:30).

"In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade" (Efeziërs 1:7).

"Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden" (Kolossenzen 1:13, 14).

"Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als (reeds) het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden" (Hebreeën 9:11 t/m 15).

Dit woord, zoals in vers vijftien gebruikt, laat zien dat het bloed van Christus ook de dienaars van God onder het oude verbond reinigde. De duizende dierlijke offers waren niet op zich doeltreffend, maar zonden werden vergeven omdat deze offers een afbeelding waren van het ware offer dat later door het Lam Gods gebracht zou worden.

In vers twaalf wordt een ander woord voor verlossing gebruikt, λύτρωσις, gedefinieerd als 'verlossing, een loskopen, bevrijding van de straf voor de zonde': "met zijn eigen bloed" is Hij "eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf" (Hebreeën 9:12).

Wij zien dat dit woord verband heeft met het werk van een priester die een offer voor de zonden van het volk brengt.

Denk er aan dat deze woordfamilie op het wortelwoord voor losprijs is gebaseerd. Het basis werkwoord is λυτρόω wat betekent 'vrij te kopen, te verlossen, te bevrijden door een losprijs te betalen'.

Paulus gebruikt dit woord om onze reiniging door het offer van Christus te beschrijven: "Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken" (Titus 2:11 t/m 14).

Dit woord is ook door Petrus gebezigd: "En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam" (1 Petrus 1:17 t/m 19).

Het basiswoord voor losprijs is λύτρον dat in Marcus 10:45 wordt gebruikt. "Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen" (Marcus 10:45 // Matteüs 20:28).

Aan wie wordt de losprijs beteaald? Men heeft een verhit debaat over deze vraag gehad. Sommigen beweren zelfs dat de losprijs aan de duivel werd betaald! Maar niemand is de duivel iets verschuldigd. Zijn macht is zuiver negatief. Wij zijn in de macht van de duivel alleen omdat wij gekozen hebben om te zondigen en in opstand tegen God te komen. Wanneer God ons onze zonden vergeeft en ons in het koninkrijk van Zijn Zoon overzet (Kolossenzen 1:13) heeft de duivel geen vat op ons meer.

De losprijs is betaald om aan de gerechtigheid Gods te voldoen. Gods gerechtigheid vereist dat de zonde gestraft moet worden. Wegens Zijn liefde voor ons heeft Hij Zijn Zoon gezonden om mens te worden, om zonder zonde te leven, en om de straf voor onze zonden op Zich te nemen, Hij "die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen" (1 Petrus 2:24).

Het woord αντίλυτρον, dat ook betekent: 'losprijs, wat gegeven wordt in ruil als de prijs voor de verlossing van iemand', vinden wij in de eerste brief van Paulus aan Timoteüs. "Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd" (1 Timoteüs 2:5, 6).

Twee andere woorden die gebruikt worden om de genoegdoening van Christus te beschrijven, hebben de fundamentele betekenis 'te kopen'.

Het woord εξαγοράζω betekent 'opkopen, terugkopen, aflossen, vrijkopen, een losprijs betalen'. "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt" (Galaten 3:13). "Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen" (Galaten 4:4, 5).

Het woord αγοράζω is gewoon het alledaags woord voor 'kopen'. God heeft ons met het bloed van Zijn Zoon gekocht!

"Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam" (1 Korintiërs 6:19, 20).

"Gij zijt gekocht en betaald. Weest geen slaven van mensen" (1 Korintiërs 7:22, 23).

Er zijn valse leraars die "zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft" verloochenen (2 Petrus 2:1).

Het 'nieuwe lied' wordt in de hemel gezonden door degenen die door het bloed van Christus zijn gekocht. "En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie" (Openbaring 5:9); "en zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde. Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam" (Openbaring 14:3, 4).

Nog een woordfamilie heeft de fundamentele betekenis: 'een relatie herstellen, verzoenen'.

Eén vorm is αποκαταλλάσσω dat betekent 'te verzoenen, in de gunst te herstellen'. Paulus verklaart hoe God ons met Zichzelf verzoend heeft door Christus.

"Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen" (Kolossenzen 1:19 t/m 22).

"Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft" (Efeziërs 2:14 t/m 16).

Deze woordfamilie heeft het werkwoord καταλλάσσω en het zelfstandige naamwoord καταλλαγή: 'te verzoenen' en 'verzoening'. De basisbetekenis is 'herenigen na scheiding'.

"Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben" (Romeinen 5:10, 11).

"En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem" (2 Korintiërs 5:18 t/m 21).

Jezus Christus is de verzoening voor onze zonden! Wij allen hebben gezondigd en de dood verdiend. Maar God heeft ons zo lief dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft om de straf voor onze zonden te ondergaan. Hij heeft ons door Zijn bloed verlost. Hij droeg onze zonden in Zijn lichaam aan het kruis. Hij betaalde de prijs voor onze zonden opdat God ons kon vergeven zonder inbreuk te maken op Zijn eigen gerechtigheid.

Indien u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, indien u bereid bent zich van zonde af te wenden en uw leven aan God te wijden, indien u bereid bent Christus te belijden, en indien u zich laat dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest tot vergeving van uw zonden (Matteüs 28:19; Handelingen 2:38), wordt u door het bloed van Christus verlost. Uw zonden worden afgewassen (Handelingen 22:16) en u wordt met God verzoend (Romeinen 5:10).

Roy Davison

    De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de Nieuwe Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951 (tenzij anders aangeduid).


Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)