Zij zullen met Mij in witte klederen wandelen

Jezus zei aan de gemeente te Sardes: "Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen" (Openbaring 3:4,5).

Wat zal dat heerlijk zijn om, na dit leven, met Christus in witte klederen te mogen wandelen!

Aan de lauwe gemeente te Laodicea zei Jezus: "Raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt" (Openbaring 3:18).

Wat wil dat zeggen, in witte klederen wandelen, en hoe kunnen wij die klederen 'kopen'?

Witte klederen stellen reinheid en heerlijkheid voor. Jezus verschijnt in witte klederen bij Zijn verheerlijking op de berg: "En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd, en zijn kleding werd stralend wit" (Lucas 9:29); "En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht" (Mattheüs 17:2); "En zijn klederen werden schitterend, hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken" (Marcus 9:3).

Engelen zijn in wit gekleed. "En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen" (Openbaring 19:14). Van de engel die de steen van het graf van Jezus wegwentelde, lezen wij: "Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw" (Mattheüs 28:3). Nadien keek Maria in het graf, "En zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had" (Johannes 20:12). Na de hemelvaart van Christus, lezen wij: "En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen" (Handelingen 1:10).

Christus en zijn engelen zijn in wit gekleed, tonende hun reinheid en heerlijkheid.

Maar hoe kunnen wij, zondige mensen, met Christus in wit wandelen? Dit is alleen mogelijk met Gods hulp.

De priesters onder het oude verbond waren in wit gekleed (2 Kronieken 5:11,12). Alleen door genade konden zij voor God in wit staan. In een gezicht van Zacharia lezen wij: "Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, staande vóór de Engel des HEREN, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. ... Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die vóór Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan. Ik nu zeide: Laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een staatsiegewaad aan, terwijl de Engel des HEREN erbij stond" (Zacharia 3:1,3 t/m 5).

Nadat David zich van vreselijke zonden bekeerd had, bad hij tot God: "Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw" (Psalm 51:9).

God schenkt een reinigingsmiddel voor wie Hem liefheeft en zich van zijn zonden bekeert. Hij vermaande zijn volk: "Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe. Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol" (Jesaja 1:16 t/m 18).

Nu zijn wij onder het Nieuwe Verbond. Jezus kan ons heiligen. "Want als [reeds] het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?" (Hebreeën 9:13,14).

Wie door het bloed van Christus wordt gereinigd, en tot de dood trouw blijft, zal met Hem in witte klederen mogen wandelen. "Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen" (Openbaring 3:5). Overwinnen betekent trouw blijven tot de dood (Openbaring 2:10,11). Aan de martelaren onder het altaar "werd een wit gewaad gegeven" (Openbaring 6:11).

Johannes ziet een prachtig visioen van de heiligen in Gods tempel. "Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natien en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!" (Openbaring 7:9,10). "En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen" (Openbaring 7:13 t/m 17).

Verlangt u met Christus in wit te wandelen? Dat kan. Indien u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God (Johannes 3:16; Handelingen 8:37,37), indien u berouw hebt voor uw zonden en zich tot God bekeert (Lucas 13:5), indien u uw geloof in Jezus belijdt (Romeinen 10:10), en indien u zich laat dopen tot vergeving van uw zonden (Handelingen 2:38), worden zij door het bloed van Christus afgewassen (Handelingen 22:16), en zult u uit de wateren van de doop opstaan in nieuwheid des levens (Romeinen 6:4). Dan indien u Christus blijft dienen trouw tot de dood, zult u met Hem in wit wandelen. Welk een heerlijk uitzicht voor de volgelingen van Christus.

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de Nieuwe Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951 (tenzij anders aangeduid).


Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)