Zijn HIV/AIDS en andere sexueel overdraagbare ziekten straf voor zonde?

Wij worden met een plaag geconfronteerd die mischien meer mensen zal doden dan enige andere plaag in de geschiedenis. HIV, de AIDS-virus, gaat als een lopend vuur de wereld rond. Sommigen zeggen dat deze pandemie een straf is voor zonde. Anderen maken bezwaar en zeggen dat geslachtsziekten geen stigma verdienen. Wat zegt de bijbel?

In de Schrift worden minstens vijf verschillende redenen voor het bestaan van ziekten vermeld: (1) de zondeval, (2) de satan, (3) straf voor ongehoorzaamheid aan Gods geboden, (4) een persoonlijke straf van God, en (5) de natuurlijke gevolgen van zonde.

Vanaf de zondeval zijn alle mensen aan ziekte en dood onderhevig.

Toen Jezus' discipelen vroegen, "Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is?" gaf Hij ten antwoord, "Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden" (Johannes 9:1 t/m 3). De meeste ziekten en aandoeningen zijn gewoonweg het resultaat van willikeurige omstandigheden. Het bestaan van ziekte is een algemene straf voor gans het mensdom wegens zonde in de wereld, maar in de meeste gevallen is een ziekte geen particuliere straf voor de persoon die ziek is. Jezus "heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen" (Matteüs 8:17).

Satan is soms de bron van ziekte.

Satan "sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe" (Job 2:7). Jezus zei van de vrouw die verkromd was en zich niet kon oprichten, dat de satan haar achttien jaar gebonden had (Lucas 13:11 t/m 16). Paulus beschrijft zijn doorn in het vlees als 'een engel des satans' (2 Corinthians 12:7). Deze kwellingen waren niet het gevolg van de zonde van de persoon in kwestie maar van de activiteit van de satan. God liet toe dat Job door ziekte beproefd werd om de echtheid van zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Hij nam Paulus' doorn in het vlees niet weg om de kracht van Zijn genade te openbaren.

Ziekte kan een straf zijn voor ongehoorzaamheid aan Gods geboden.

Nadat God Israël uit Egyptische slavernij bevrijd had, zei Hij aan het volk: "Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb" (Exodus 15:26).

Kort voor de kinderen van Israël het beloofde land binnengingen, werden zij gewaarschuwd dat gehoorzaamheid aan God zegeningen tot gevolg zou hebben, en ongehoorzaamheid vervloekingen, onder andere: "De HERE zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft, waarvan gij niet kunt genezen" (Deuteronomium 28:27). "Indien gij niet naarstig onderhoudt al de woorden der wet, die in dit boek geschreven zijn, en gij niet deze heerlijke, geduchte Naam, de HERE, uw God vreest, dan zal de HERE u en uw nageslacht ongemeen zwaar tuchtigen met felle, aanhoudende slagen en boze, aanhoudende ziekten. Hij zal alle kwalen van Egypte, waarvoor gij bevreesd zijt, weer over u brengen, zodat zij aan u kleven. Ook allerlei ziekten en slagen, die in het boek van deze wet niet beschreven zijn, zal de HERE over u doen komen, totdat gij verdelgd zijt" (Deuteronomium 28:58 t/m 61).

God waarschuwde Israël: "Maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, dan zal Ik ook aldus met u doen en met verschrikking u bezoeken: tering en koorts, die de ogen verteren en het leven doen verkwijnen" (Leviticus 26:14 t/m 16).

Ziekte was in sommige gevallen een rechtstreekse straf van God.

Joram, een slechte koning van Juda, werd door Elia verteld: "Zie, de HERE zal uw volk, uw zonen, uw vrouwen en al uw have zeer zwaar treffen; en gij zelf zult aan een ernstige ziekte lijden, een ingewandsziekte, totdat na verloop van tijd uw ingewanden ten gevolge van de ziekte naar buiten komen" (2 Kronieken 21:14,15). Herodes Agrippa stond toe dat het volk riep: "De stem van een god en niet van een mens!" In Handelingen 12:23 lezen wij over zijn straf: "En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door wormen gegeten en blies de adem uit."

Ziekte kan ook een natuurlijk gevolg van zonde zijn.

Verwijzende naar de gevolgen van immoraliteit, schreef Paulus: "Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende" (Romeinen 1:26,27).

Wat dan van HIV/AIDS en andere sexueel overdraagbare ziekten? Zijn zij een straf voor zonde?

Eerst laten wij het probleem nader bekijken.

Wat is een sexueel overdraagbare aandoening?

Die is een besmetting die, wegens haar eigenschappen, bijna exclusief door sexuele omgang van persoon tot persoon wordt overgedragen. Gewoonlijk kunnen de ziektekiemen alleen overgedragen worden òf indien zij op lichaamstemperatuur blijven (anders gaan ze dood) òf via bloed tot bloed contact. Dergelijke ziekten kunnen soms via een inspuiting met een vuile injectienaald overgedragen worden, of van moeder tot kind in de baarmoeder of bij de geboorte.

Hoe wijd verspreid zijn deze ziekten?

In een document door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgegeven, lezen wij: "Sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA's) zijn veel voorkomend. De bekendsten zijn gonorroe, syfilis en AIDS (HIV infectie), maar er zijn meer dan 20 andere. Volgens huidige WGO schattingen zijn er in de gehele wereld meer dan 333 miljoen nieuwe gevallen van SOA's ieder jaar. Ongeveer één miljoen nieuwe infecties gebeuren iedere dag."

In het VNAIDS Verslag van 2004 staat: "In 2003 werden bijna vijf miljoen mensen met HIV besmet, het grootste aantal in enig jaar vanaf het begin van de epidemie. Op wereld niveau blijft het aantal HIV-geïnfecteerden toenemen -- van 35 miljoen in 2001 tot 38 miljoen in 2003. In hetzelfde jaar werden bijna drie miljoen door AIDS gedood; meer dan 20 miljoen zijn gestorven nadat de eerste gevallen van AIDS in 1981 geïdentificeerd werden."

Meerdere sexueel overdraagbare aandoeningen zijn ongeneeslijk, onder andere HIV/AIDS, hepatitis B en herpes genitalis. Andere, hoewel geneeslijk, veroorzaken blijvende schade. Meerdere van deze ziekten vertonen geen symptomen voor een hele tijd na de besmetting.

Door AIDS zijn dertien miljoen kinderen wezen geworden. Onlangs hoorde ik van een grootmoeder die haar beide kinderen en hun echtgenoten door AIDS verloren heeft. Zij zorgt nu voor haar vier kleinkinderen, die allen AIDS hebben. Zij is niet seropositief zelf, maar zij is op leeftijd, en hoopt lang genoeg te kunnen leven om voor haar kleinkinderen te zorgen totdat zij sterven.

Laten we nu terug naar onze oorspronkelijke vraag gaan: Zijn HIV/AIDS en andere sexueel overdraagbare aandoeningen straf voor zonde?

Eerst moeten we begrijpen dat deze ziekten zouden verdwijnen indien mensen God gehoorzaamden. Volgens Gods woord behoren zowel mannen als vrouwen tot aan hun huwelijk maagdelijk te blijven, en echtgenoten dienen trouw aan elkaar te blijven. We lezen in Hebreeën 13:4, "Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen."

Een jongen en een meisje die zich tot aan het huwelijk rein houden en die na hun huwelijk elkaar trouw blijven, zijn een eiland apart. Zij komen nooit in contact met de beerput van venerische ziekten die van persoon tot persoon worden rondgegeven door immorele mensen.

Volgens de wet van het Oude Testament zou Israël rein blijven want wie ontucht of overspel pleegde werd doodgestenigd. Het woord 'ontucht' slaat op alle soorten sexueel gemeenschap buiten het huwelijk, en overspel is ontucht die een huwelijk schendt.

Vergeving is mogelijk onder het Nieuwe Testament op basis van berouw en bekering. Indien u ontucht of overspel hebt gepleegd, kan u zich bekeren en vergeving ontvangen. Uw ziel kan door het bloed van Christus gereinigd worden. U kan het besluit nemen zich voortaan rein te houden.

Al bent u vergeven, hebt u zich in groot gevaar geplaatst wat sexueel overdraagbare ziekten betreft. U dient een doktor te raadplegen en testen te laten uitvoeren om zeker te zijn dat u geen infectie hebt opgedaan die u aan uw huidige of toekomstige huwelijkspartner of aan uw kinderen zou kunnen doorgeven.

Dit betekent ook dat u uiterst voorzichtig moet zijn met wie u trouwt. Probeer iemand te vinden die dezelfde hoge morele normen heeft, op geloof in God gebaseerd, als uzelf. Het kan toch gebeuren dat men bedrogen of verraden wordt, maar wij moeten goed ons best doen en heel voorzichtig zijn met wie wij trouwen.

Nu wij begrijpen dat SOA's niet zouden bestaan indien mensen God gehoorzaamden, kunnen wij met de vraag verder gaan: Zijn HIV/AIDS en andere sexueel overdraagbare aandoeningen straf voor zonde?

Deze ziekten zijn niet altijd een straf voor persoonlijke zonden. Er is een onderscheid tussen wie onschuldig en wie schuldig is. Sommigen zijn slachtoffers en anderen zijn daders.

Onschulidge babies kunnen van de moeder een geslachtsziekte krijgen. Mensen kunnen een SOA opdoen wegens onhygenische medische of tandheelkundige praktijken, of van een besmette bloedtransfusie. Een zedelijke huwelijkspartner kan een SOA krijgen van een immorele man of vrouw. Zulke mensen zijn onschuldige slachtoffers en mogen zeker geen stigma dragen.

Zij echter die wegens hun eigen immoraliteit een SOA hebben opgelopen, ontvangen in zichzelf -- om de woorden van Paulus te gebruiken -- "het welverdiende loon voor hun afdwaling" (Romeinen 1:27). De ziekte is dan een rechtstreeks gevolg van hun eigen zonde en, als zodanig, is ook een straf voor hun zonde. En wanneer een immorele persoon een SOA aan zijn huwelijkspartner of kinderen heeft gegeven, moet hij de bijkomende last dragen van de kennis dat door zijn zonde een onschuldige persoon een vreselijke ziekte werd gegeven.

God heeft ons lief. De geboden en morele principes in de Schrift zijn voor ons eigen welzijn en voor het welzijn van alle mensen.

Omdat wij in een zondige wereld leven, moeten wij allemaal vele kwalen en ziekten ondergaan die gewoon een deel zijn van dit dal van tranen. Wij lijden ook wegens de zonden van anderen.

Desondanks kunnen wij van vele vreselijke ziekten beschermd worden indien wij God gehoorzamen en ons eigen en ons huwelijk rein houden.

Ongeacht onze toestand, of wij nu ziek of gezond zijn, indien wij God trouw blijven, kunnen wij uitzien naar een hemels vaderhuis waar er geen ziekte of dood zal zijn. "En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan" (Openbaring 21:3,4).

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de Nieuwe Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951 (tenzij anders aangeduid).


Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)