Zijn wij een gemeente van Christus?

Rooms-Katholieken die vergaderd zijn, worden een Rooms-Katholieke Kerk genoemd. Hervormden worden een Hervormde Kerk genoemd. Gereformeerden, een Gereformeerde Kerk. Evangelischen, een Evangelische Kerk. Baptisten, een Baptisten Kerk. Enzovoort.

Hoe worden christenen genoemd, wanneer zij vergaderd zijn?

Wij noemen ons ‘gemeente van Christus’. Wat wil dit zeggen? Wanneer de mensen dit horen, denken ze dikwijls per vergissing: “Weer een kerkgenootschap, één die ‘Gemeente van Christus’ heet.” Gewoon gemeente van Christus zijn, is zo ver verwijderd van de denkwijze van de meeste mensen dat zij grote moeite hebben om het begrip te vatten.

Waarom noemen wij ons gemeente van Christus?

Wij willen te kennen geven dat wij een plaatselijke vergadering zijn van de gemeente die Jezus heeft gebouwd (Matteüs 16:18). Jezus heeft beloofd: “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matteüs 18:20). Omdat wij Jezus in ons midden willen hebben, vergaderen wij in Zijn naam als gemeente van Christus.

Hoe kunnen christenen iets anders dan een gemeente van Christus zijn? Uit bijbels oogpunt is er slechts één gemeente, de gemeente die van Christus is. Er is “één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop” (Efeziërs 4:4, 5).

Maar zijn wij een gemeente van Christus?

Wij kunnen ons gemakkelijk gemeente van Christus noemen. Maar zijn wij het ook? Hoe kunnen wij weten of wij echt een gemeente van Christus zijn? De kern van het antwoord vinden wij in de tekst die wij net hebben gelezen.

Indien wij aan de ene Heer onderworpen zijn, indien de Geest van de ene ware God in ons is, indien wij het ene geloof belijden en indien wij met de ene doop gedoopt zijn, dan zijn wij in het ene lichaam van Christus, zijn gemeente! Het ene geloof is het geloof “dat eenmaal de heiligen overgeleverd is” (Judas 3). De ene doop is de christelijke doop zoals in het Nieuwe Testament beschreven. Het ene lichaam is de gemeente van Christus zoals in het Nieuwe Testament beschreven.

“Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt” (1 Korintiërs 12:12, 13).

Zijn wij aanmatigend wanneer wij ons gemeenten van Christus noemen?

Wanneer wij belijden gemeenten van Christus te zijn, worden wij weleens gevraagd: “Is het niet hoogmoedig zich gemeente van Christus te noemen? Denkt u soms dat alleen leden van de gemeente van Christus behouden worden?”

Indien wij het niet zijn, is het inderdaad hoogmoedig. Indien wij door Gods genade ons doel bereiken, is het niet hoogmoedig. Indien wij van Christus zijn, moeten wij dat ook belijden!

Alle behouden mensen worden aan de gemeente van Christus toegevoegd.

De gemeente die Jezus heeft gesticht, bestaat toch per definitie uit allen die behouden zijn. Geen enkele mens wordt gered zonder lid van de gemeente van Christus te worden, want God voegt allen die behouden zijn aan Zijn gemeente toe! (Handelingen 2:47). Wanneer men begrijpt wat wij met gemeente van Christus bedoelen, kan men het ons niet kwalijk nemen wanneer wij zeggen dat uitsluitend leden van de gemeente van Christus behouden worden.

Is het mogelijk een gemeente van Christus te zijn?

De meesten die ons van hoogmoed beschuldigen, geloven niet dat wij de gemeente van Christus echt zijn. Hun bezwaren moeten wij ernstig overwegen en naar de vermaning van Paulus handelen: “Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf” (2 Korintiërs 13:5).

In vele gevallen echter is hun beschuldiging gewoon het gevolg van hun eigen sektarische opvatting over de gemeente. Hoewel Jezus in Johannes hoofdstuk 17 voor eenheid onder Zijn volgelingen op basis van Gods woord heeft gebeden, geloven deze mensen ten onrechte dat het voor God aanvaardbaar is wanneer gelovigen zich in vele afzonderlijke kerkgenootschappen opsplitsen.

Indien zij toegeven dat het zelfs mogelijk is, gewoon christen te zijn en als gemeenten van Christus te vergaderen, veroordelen zij zichzelf wanneer zij iets anders dan een gemeente van Christus zijn! In Nieuwtestamentische tijden was het mogelijk gemeenten van Christus te zijn (Romeinen 16:16), dus is het nu ook mogelijk indien wij het Nieuwe Testament als de maatgevende norm aanvaarden.

Wat zijn kenmerken van de gemeente van Christus?

Wij hebben al vernomen dat men het ene geloof moet belijden en met de ene doop gedoopt moet worden om in het ene lichaam van Christus te zijn. Wat houdt dit in?

Christus is het enige hoofd van Zijn gemeente.

“Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente” (Kolossenzen 1:18). God “heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is” (Efeziërs 1:22, 23). Hij is de ene herder van de ene kudde (Johannes 10:16). Wij moeten ons aan de ene Heer onderwerpen. Onderworpenheid aan gecentraliseerde kerkelijke instellingen is een verwerping van het hoofdschap van Christus.

Wij mogen uitsluitend leiderschapsfuncties hebben die Christus aan Zijn gemeente heeft gegeven.

“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus” (Efeziërs 4:11, 12).

De apostelen en profeten, met Christus als hoeksteen, vormen het fundament van de gemeente van Christus: “Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen” (1 Korintiërs 3:11). Wij zijn “gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is” (Efeziërs 2:20).

Wij bouwen op dit fundament - niet door onterecht hedendaagse apostelen en profeten aan te stellen - maar door in het onderwijs van de oorspronkelijke apostelen te volharden (Handelingen 2:42; Openbaring 21:14).

De leer van Christus (aan de apostelen en profeten in de eerste eeuw geopenbaard) wordt nu door de heilige Schrift aan alle volken bekendgemaakt. De gemeente wordt versterkt door “het evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken” (Romeinen 16:25, 26).

Om de gemeente op te bouwen, heeft Christus ons evangelisten, herders en leraars gegeven. Om een gemeente van Christus te zijn, mogen wij uitsluitend leiders hebben die overeenkomstig de Schrift zijn aangesteld. Indien wij onbijbelse ambten hebben, of leiders aanstellen, die aan de bijbelse voorwaarden niet voldoen (1 Timoteüs 3:1 t/m 13; Titus 1:5 t/m 9), hoe kunnen wij een gemeente van Christus zijn?

Om gemeente van Christus te zijn, moeten wij in de leer van Christus blijven.

“Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon” (2 Johannes 9). Wij moeten tot het “uiterste strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is” (Judas 3). Wij moeten “volharden bij het onderwijs der apostelen” (Handelingen 2:42).

De grootste oorzaak van afvalligheid is het verwerpen van de leer van Christus als maatgevend door sommige van Zijn leerstellingen te gebruiken om een sausje in elkaar te flansen als smaakgever aan en vermomming van de leerstellingen en tradities van mensen.

Wie afdwaalt is niet te verontschuldigen want God heeft ons door de Schrift laten weten “hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid” (1 Timoteüs 3:15).

Een gemeente van Christus moet per definitie een bolwerk van de waarheid zijn. Wij worden “in waarheid” geheiligd (Johannes 17:19). Om behouden te worden, moeten wij de waarheid liefhebben (2 Tessalonicenzen 2:10), de waarheid geloven (2 Tessalonicenzen 2:12) en de waarheid gehoorzamen (Romeinen 2:8; Galaten 3:1). Wij moeten ons aan de waarheid houden (Efeziërs 4:15). Hoe kunnen wij een gemeente van Christus zijn, indien wij iets anders dan de waarheid verkondigen?

Om gemeente van Christus te zijn, moeten wij vrucht dragen.

Jezus zei, “Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen” (Johannes 15:5). De vrucht van de Geest moetaen wij dragen: “liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22, 23).

Om gemeente van Christus te zijn, moeten wij God op een Hem welgevallige wijze aanbidden.

“In geest en in waarheid” moeten wij aanbidden (Johannes 4:23). Wij moeten “God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag” (Hebreeën 12:28).

Indien wij volgens eigen goeddunken of tradities van mensen aanbidden, kunnen wij niet de gemeente van Christus zijn. Dan staan wij onder hetzelfde oordeel dat God over Israël heeft uitgesproken: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn” (Matteüs 15:8, 9). Hoe kunnen wij de gemeente van Christus zijn, indien wij onze eredienst en aanbidding op het zand bouwen door de leerstellingen en tradities van mensen te volgen?

Laten wij ter ere van God gemeenten van Christus zijn.

Laten wij ons aan Christus als enig hoofd onderwerpen. Laten wij het ene geloof belijden en de ene doop toepassen om in het ene lichaam van Christus te zijn. Laten wij in de leer van Christus blijven en gemeenteleiding hebben die met Gods woord in overeenstemming is. Laten wij de vrucht van de Geest dragen en God op een Hem welgevallige wijze aanbidden. Dan zal God ons als Zijn gemeente erkennen. Geen andere erkenning is nodig!

Efeziërs 3:21 - “Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.”

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).

Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)