Roy Allen Davison
Picture of Roy Davison
Biographical Information.
Autobiography.
E-mail.

Naar Nederlandstalige Artikelen.

 

A plea for a return to the original Christian faith!


“Love is of God” (1 John 4:7)


“Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever” (Hebrews 13:8)

 1. What have you seen that does not change?
 2. What unseen things are eternal?
 3. The word of our God stands forever.
 4. The doctrine of Christ has not changed.
 5. The church of Christ remains the same.


“The mystery of His will” (Ephesians 1:9)

 1. Understand what the will of the Lord is.
 2. Christians pray for God’s will to be done.
 3. If the Lord wills, we shall live and do this or that.
 4. God has revealed the mystery of His will to His saints!
 5. Let us be faithful stewards of the mysteries of God.

 

Mysticism: Errors of ‘contemplative spirituality’

 1. What are ‘spiritual disciplines’?
 2. What is ‘contemplative prayer’?


Jesus built His church on a Rock:

 1. What is the foundation of His church?
 2. What are Biblical names for His church?
 3. Does His church teach the truth?
 4. Does His church consist of the saved?
 5. How does His church worship?
 6. How is His church led?


Een pleidooi voor een terugkeer naar het oorspronkelijke christelijk geloof!


“De liefde is uit God” (1 Johannes 4:7)


“Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8).

 1. Wat hebt u gezien dat niet verandert?
 2. Welke onzichtbare dingen zijn eeuwig?
 3. Het woord van onze God houdt eeuwig stand.
 4. De leer van Christus is niet veranderd.
 5. De gemeente van Christus blijft dezelfde.


“Het geheimenis van Zijn wil” (Efeziërs 1:9)

 1. Verstaat wat de wil van de Heer is.
 2. Christenen bidden dat Gods wil zal geschieden.
 3. Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen.
 4. God heeft het geheimenis van Zijn wil aan Zijn heiligen geopenbaard!
 5. Trouwe rentmeesters van Gods geheimenissen moeten wij zijn.

 

Jezus bouwde Zijn gemeente op een Rots:

 1. Bestaat Zijn gemeente uit allen die behouden zijn?